REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU warsztat.sensemaking.pl

1. INFORMAJCE OGÓLNE,
DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego
  www.warsztat.sensemaking.pl prowadzonego przez Marcina Józefowicz
  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SENSE-MAKING Marcin
  Józefowicz, NIP: 522-223-07-08, REGON: 361573680, e-mail: biuro@sensemaking.pl
  oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba
   fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
   lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca
   Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – produkty
   fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w
   Sklepie;
  3. Regulamin – niniejszy
   regulamin, dostępny pod adresem https://warsztat.sensemaking.pl/regulamin/
  4. Serwis – serwis
   internetowy dostępny pod adresem www.warsztat.sensemaking.pl, za
   pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem
   którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  5. Umowa – umowa
   sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z
   wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  6. Właściciel SENSE-MAKING Marcin Józefowicz, NIP: 522-223-07-08,
   REGON: 36157368
   0, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące
   ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość
   Produktu.
 3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne
  są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są
  prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub
  prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i
  podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy
  dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na
  podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie
  internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie
  Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili
  może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od
  razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie
  jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i
  inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia musi dokonać rejestracji. Rejestracja
  jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych
  bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia
  zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii
  jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 6. Podczas rejestracji Klient otrzymuje generowane
  automatycznie losowe hasło. Proces
  rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim
  protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za
  nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie
  ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
  poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu
  bądź poprzez wiadomość e-mail.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe
  wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym
  formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych
  osobowych, adresu e-mail, imienia,  danych
  do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w
  procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w
  innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz
   z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz
   o innych kosztach,
  3. możliwości odstąpienia od Umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku
  „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz
  stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji
  przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail
  potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na
  rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być
  ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według
  kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

4. CENY, PŁATNOŚCI I
DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają
  podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili
  złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do
  zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych
  Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na
  stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza
  Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w
  zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji
  promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili
  złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód
  zakupu: faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta
  dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący
  sposób:
  1. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system
   płatności,

 1. zwykłym przelewem na podstawie
  faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych
  poprzez e-mail.
 2. Płatności są obsługiwane przez Przelewy 24 ; spółkę PayPro S.A. z
  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327 Poznań,
  KRS: 0000347935 .
 3. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu
  płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu
  w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po
  otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 4. Klient, który zamówił Produkt elektroniczny otrzymuje dostęp do
  produktu na okres 30 dni od momentu udostępnienia chyba, że oddzielne
  ustalenia z Klientem stanowią inaczej.
 5. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.
 6. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta
  w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest
  Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu
  zapłaty.
 7. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu
  płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu
  płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas
  realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy,
  jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku
  składania Zamówienia.
 8. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA
OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
  może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi
  kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego
  otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o
  odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w
  Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest
  uważana za niezawartą.
 3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie
  później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba
  że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest
  związany z dodatkowymi kosztami.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA WADY

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient
  może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach
  określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo
  do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty
  doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą
  charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta
  reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w
  jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub
  Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z
  powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość
  ceny Produktu lub obniży cenę.

7. WYMAGANIA
TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą
  elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie
  Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych
  Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy  konieczne jest
  posiadanie konta w Serwisie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje
  nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a
  także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
   (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące
   aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających
   odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do
   korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając
  wiadomość e‑mail pod adres biuro@sensemaking.pl lub listownie na adres Właściciela.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej
  otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I
PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania
  plików cookies opisane są w Polityce
  prywatności
  https://warsztat.sensemaking.pl/polityka-prywatnosci/

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie
  chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek
  innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści
  dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego
  prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich
  twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować
  odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Właściciel nie
  ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w
  Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku
  ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania
  z nich.

10. POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień
  niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie
  przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia
  postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w
  szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a
  Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
  z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument
  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
  rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem,
  korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a
  Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze
  względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2021 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
  Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia
  złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są
  realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia
  zamówienia.

Copyright © 2020 Sense-Making Marcin Józefowicz 


Polityka prywatności i plików cookiesRegulamin - Kontakt